ÁSZF

1. Fogalmak, definíciók

ÁSZF

Jelen általános szerződési feltételek.

Felhasználó

Bármely személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki használja a Szolgáltatást.

Felhasználói felület

A Felhasználó rendelkezése alatt álló, a számítógép, számítógépes program, operációs rendszer azon elemeinek összessége, amelyek a Felhasználóval való kommunikációért felelősek, és a berendezés vagy program irányítását, vezérlését lehetővé teszik.

Fiók

Felhasználó által a regisztráció során létrehozott felhasználói fiók.

Honlap

wexel.hu

Képviselő

Nem természetes személy nevében eljáró törvényes vagy más képviselő.

Szerződő Felek vagy Felek

Szolgáltató és Felhasználó együttes megnevezése.

Szolgáltatás

A Honlapon biztosított, felhőalapú autószerviz programban elérhető szolgáltatások összessége.

Szolgáltatási csomag

A Honlapon közzétett szolgáltatási csomagok, amelyekre a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez előfizet.

Szolgáltatási időszak

Egy hónapra szóló előfizetési időszak, amelynek tartama alatt nyújtja Szolgáltató az előfizetett Szolgáltatási csomagot.

Szolgáltató

Wexel Hungary Kft. (székhely: 5000 Szolnok Jubileum tér 5., cégjegyzékszám: 16-09-019181 )

2. Regisztráció

2.1. A Felhasználó a Szolgáltatást regisztráció után tudja használni.

2.2. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy bármely adat, amelyet a regisztráció során megad, pontos, valós és teljes, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a felhasználó által megadott adatok pontatlanok, valótlanok vagy hiányosak. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül – köteles a Fiókjában átvezetni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a teljes felelősség Felhasználót terheli, a Szolgáltató ilyen károkért felelősséget nem vállal.

2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek.

2.4. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaélt, köteles erről egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3. Díjmentes időszak

3.1. Szolgáltató 14 nap időtartamú, ingyenes kipróbálási időszakot biztosít Felhasználó számára.

3.2. Amennyiben a próbaidő végén a Felhasználó nem kíván előfizetni a szolgáltatási csomagok valamelyikére, fiókját a Szolgáltató felfüggeszti, majd a próbaidő lejártát követő öt munkanap elteltével törli.

4. Szolgáltatás díjának megfizetése

4.1. Amennyiben a Felhasználó az előfizetés mellett dönt, a Felhasználó a Honlapon közzétett szolgáltatási csomagok közül választhat.

4.2. A Szolgáltatási csomagért fizetendő Szolgáltatási díj mindenkori összege a Honlapon kerül feltüntetésre.

4.3. A Szolgáltatási díjat a Szolgáltató egyoldalúan jogosult megállapítani. A Szolgáltatási díj változása a módosítást következő Szolgáltatási időszakkal lép hatályba. A Szolgáltató a Szolgáltatási díj változásáról annak változását megelőző 5 munkanappal értesíti a Felhasználót.

4.4. A Szolgáltatási díjak megfizetése Szolgáltatási Időszak elején történik. A Szolgáltatási díjakat a Felhasználó a Szolgáltató által – a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján – kiállított számla ellenében átutalással köteles megfizetni.

4.5. A Szolgáltató jogosult új szolgáltatási csomagokat bevezetni és a már meglévő szolgáltatási csomagokat megszüntetni. A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Szolgáltatáson, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül; ilyen változásokról a Szolgáltató utólag köteles tájékoztatni a Felhasználókat a Honlapon.

5. Késedelmes díjfizetés, nemfizetés

5.1. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatási csomag fizetési határidejének lejártától számított 5 napon belül sem fizeti meg a Szolgáltatás díját, a Szolgáltató a Felhasználó Felhasználói fiókját felfüggesztheti.

5.2. Amennyiben a Felhasználó a felfüggesztést követő 5 naptári napon belül sem fizeti meg az esedékessé vált összeget, a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és a Felhasználói fiókot annak teljes adattartalmával együtt véglegesen törölheti, valamint a tartozás teljesítése, a követelése megfizetése iránt jogi eljárást kezdeményezhet

6. A szerződés megszüntetése

6.1. A Felhasználó a Szolgáltató részére a Honlapon megjelölt valamely elérhetőségére megküldött értesítéssel bármikor, az adott Szolgáltatási időszak végére felmondhatja a Szolgáltatási szerződést, és kérheti előfizetése és regisztrációja törlését. Az előfizetés és regisztráció törlése a már megkezdett szolgáltatási időszak díjának megfizetése alól nem mentesít.

6.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben vagy az egyedi Felhasználói szerződésekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy él ezzel a jogával, az azonnali hatályú felmondásának minősül és a Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult.

6.3. Szolgáltató a már befizetett díjakat nem téríti vissza sem a Felhasználó, sem a Szolgáltató oldaláról történő felmondás esetében.

7. Szellemi tulajdon

7.1. A Szolgáltatás a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.

7.2. A Szolgáltatás bármilyen – a Szolgáltatási csomagban meghatározott feltételektől eltérő – felhasználása, (al)licencbeadása, bármilyen egyéb módon történő hasznosítása tilos.

8. Felelősségi szabályok

8.1. A Szolgáltató nem felel azért, hogy a Felhasználó által kívánt üzleti célt a Felhasználó a Szolgáltatással eléri-e vagy sem, valamint azért sem, hogy a Felhasználó milyen üzleti haszonra tesz szert a Szolgáltatás eredményeképpen.

8.2. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatásban beálló, időszakos üzemzavarért, illetve az ebből eredő kárért, elmaradt bevételért, elmaradt haszonért. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amint ilyen üzemzavart érzékel, annak tényét azonnal jelzi a Felhasználónak.

8.3. A Szolgáltatónak bármilyen kártérítési felelőssége vagy kötelezettségvállalása a Felhasználónál bekövetkező károsodást megelőző évben a Felhasználó által kifizetett Szolgáltatási díj együttes összegére korlátozódik.

9. Személyes adatok

9.1. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyúttal elfogadja a Szolgáltató Általános Adatfeldolgozó Szerződési Feltételeit. 9.2. Amennyiben az érintett, a felügyeleti hatóság vagy más harmadik fél a Szolgáltató ellen bármely követeléssel vagy keresettel lép fel, melynek eredményeképpen a Szolgáltatónál kár merül fel (beleértve az érintetteknél felmerülő károkat és a felügyeleti hatóságoknak fizetendő közigazgatási bírságokat is), amelynek oka a jelen ÁSZF vagy a hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértése, a Felhasználó köteles a Szolgáltatót az ilyen károk alól mentesíteni és felmerült költségeit megtéríteni.

10. Nyilatkozattétel

10.1. Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos nyilatkozatait a Honlapon elérhető elérhetőségeken jogosult megtenni.

10.2. Szolgáltató a Felhasználó részére címzett nyilatkozatait a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. Az így megküldött nyilatkozat az e-mail címre történő megküldéssel hatályosul.

11. Alkalmazandó jog, joghatóság

11.1. A Felek a jogviszonyára, illetve az azzal kapcsolatban támadt bármely jogvita elbírálására a magyar jog az irányadó.

11.2. A felek a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságának vetik alá magukat.

12. Módosítás

12.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et egyoldalúan jogosult módosítani.

12.2. Az ÁSZF módosításáról annak hatályba lépését megelőző 5 munkanappal értesíti a Felhasználót.

13. Időbeli hatály

13.1. Jelen ÁSZF 2020. június 16. napjától hatályos

Ne maradj le aktuális híreinkről,
akcióinkról, legújabb fejlesztéseinkről!

Kövess minket facebookon

Iratkozz fel hírlevelünkre