Adatvédelem

1. Bevezetés

A jelen tájékoztató az adatkezelő által üzemeltett www.wexel.hu honlapon gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozik.

2. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: Wexel Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-019181 )
Székhely: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5.
E-mail: info@wexel.hu
Honlap: www.wexel.hu

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A www.wexel.hu honlapon végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabályok:

3.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

3.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

4. A kapcsolat-felvételi űrlapon megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: az adatkezelés célja az általad kapcsolat-felvételi űrlapon küldött vagy telefonon tett megkeresés megválaszolása. A kérdéseidre, megkeresésedre akkor tudunk válaszolni, ha a megjelölt személyes adataidat kezeljük. A kezelt személyes adatok az adatbázisunkban történő azonosításodhoz elengedhetetlenül szükségesek.

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük, ennek hiányában a cél megvalósulásáig tartó ideig (a megkereséssel kapcsolatos levelezés vagy telefonos kommunikáció utolsó elemét követő 90 napig).

5. Marketing adatbázis

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: Az adatkezelés célja gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése. A kezelt személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek az adatbázisban történő azonosításhoz, és a kapcsolattartás céljainak teljesítéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük.

6. Megrendelői adatok

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: az adatkezelés célja az adatkezelőtől szolgáltatást megrendelő természetes személyek részére a szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása, megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelés és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése. A kezelt személyes adatok a személyazonosság ellenőrzéséhez, a megrendelt szolgáltatás pénzügyi teljesítésének ellenőrzéséhez és a számla kiállításához nélkülözhetetlenül szükségesek.

A kezelt személyes adatok típusa: név, lakcím, születési hely és idő.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés egyrészt a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], másrészt a számla kiállítása és egyéb számviteli kötelezettségek teljesítése körében a számvitelről szóló törvény (Sztv.) 169. § (2) bekezdése vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja].

Az adatkezelés időtartama: a szerződésben, dokumentumban rögzített megrendelői személyes adatok őrzési ideje legfeljebb az adott szerződésre, dokumentumra irányadó őrzési időig tart. A megrendelői személyes adatokat tartalmazó szerződéseket, dokumentumokat azok megszűnését követő öt évig, mint az általános polgári jogi elévülési idő időtartamáig őrizzük. Az Sztv. szerint megőrzendő szerződéseket, dokumentumokat nyolc évig őrizzük meg.

7. Partnerekkel megkötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatai

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: az adatkezelés célja a nem természetes személyekkel megkötésre kerülő szerződésekhez hozzárendelt természetes személyekkel történő kapcsolattartás az adott szerződés teljesítésével, a teljesítés elősegítésével, a szolgáltatás új funkcióival, beleértve a felhasználói élményt javító tippeket, a szerződéses kapcsolat fenntartásával összefüggő kapcsolattartás biztosítása céljából.

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A jogalaphoz kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet itt éred el.

Az adatkezelés időtartama: a szerződésben, dokumentumban rögzített kapcsolattartói személyes adatok őrzési ideje legfeljebb az adott szerződésre, dokumentumra irányadó őrzési időig tart. A kapcsolattartói személyes adatokat tartalmazó szerződéseket, dokumentumokat azok megszűnését követő öt évig, mint az általános polgári jogi elévülési idő időtartamáig őrizzük. Az Sztv. szerint megőrzendő szerződéseket, dokumentumokat nyolc évig őrizzük meg.

8. Sütik

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat.

8.1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

8.2. Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitottad meg a honlapot, vagy az általad korábban megadott, és tárolni kért adatokat: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében az általad végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon a más weboldalakon folytatott tevékenységedet. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket megosztottál.

8.3. Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az érdeklődési körödnek leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásaidról.

8.4. Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmielveiről bővebb információ itt olvasható

https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével.

Az adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

10. Adatfeldolgozó

A személyes adatok az adatkezelő számára tárhelyszolgáltatást biztosító szolgáltató szerverein tárolódnak.

Név: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24

Adószám: 23289903-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Név: DigitalOcean, LLC

11. Érintett jogai

11.1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR által említett valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 11.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 11.3. Helyesbítéshez, kiegészítéshez fűződő jog

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

11.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 11.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 11.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 11.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Lépj velünk kapcsolatba!

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt előbb keress meg bennünket a személyes adataiddal kapcsolatos panaszaiddal, hogy azokat mielőbb kivizsgálhassuk és szükséges esetén megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve a 10. pont szerinti valamely kérelmedet, igényedet – annak megalapozottsága esetén – teljesíthessük.

12.2. Adatvédelmi hatósági eljárás

Ha érintett úgy ítéled meg, hogy a személyes adataidnak kezelése során megsértettük a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu/

12.3. Bírósághoz fordulás joga

Arra is lehetőséged van, hogy adataidnak a védelme érdekében bírósághoz fordulj, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheted, hogy a lakóhelyed vagy a tartózkodási helyed, illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtod be a keresetet. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso/ oldalon. Az adatkezelő székhelye szerint a perre a Szolnoki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

13. Záró rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja: 2020.06.16.

Érdekmérlegelési teszt

A szerződéses partnerekkel megkötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatai kezeléséhez kapcsolódóan.

Bevezetés

Jogos érdek alapján történő személyes adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bek.  f.) pont) megkezdése előtt az adatkezelő köteles érdekmérlegelési tesztet végezni.

A jelen érdekmérlegelési teszt Andrási Zsolt E.V. (székhely: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5.) adatkezelő vizsgálata annak érdekében, hogy jogos érdekre alapítsa a szerződéses partnerekkel megkötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezelését.

Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az érintett személyes adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adat forrása

A személyes adatok a megrendelő által a kapcsolatfelvételi és regisztrációs űrlapokon kerülnek feltüntetésre és megadásra az adatkezelőnek.

Érdekmérlegelési teszt
Az adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelő jogos érdeke az általa kötött szerződésekkel összefüggő kapcsolattartatás, a kommunikáció biztosítása a szerződéses partnerrel, illetve ezek által a szerződések teljesítésének elősegítése. Az adatkezelő jogos érdeke továbbá, hogy az általa nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó funkciók bővüléséről tájékoztatást adjon, illetve, hogy az új felhasználók részére a felhasználói élmény fokozása érdekében további tippeket adjon, és ezáltal az általa nyújtott szolgáltatás használatát elősegítse, termékét népszerűsítse.

Az adatkezelés szükségessége

Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában megnehezülne a megrendelővel való kommunikáció, amelynek folytán a szerződések teljesítése elnehezülhet.

A rendszerüzenetek biztosítják, hogy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatást érintő jelentős körülményekről a felhasználó haladéktalanul tudomást szerezzen, vagy előre tervezzen. Az adatkezelés hiányában a szolgáltatást érintő funkció-bővülésről a felhasználók nem feltétlen szereznek tudomást.

Az érintett jogait és szabadságjogait ért sérelem

Nincs megállapítható sérelem.

Összegzés
Jogos érdek összegzése

A jelen érdekmérlegelési teszt eredményeként az adatkezelő úgy véli, hogy jogos érdeke megállapítható a kapcsolattartó személyek személyes adatainak kezelése körében és az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az adatkezelő jogos érdekét.

Jóváhagyta

Wexel Hungary Kft. 2020.06.16.

Ne maradj le aktuális híreinkről,
akcióinkról, legújabb fejlesztéseinkről!

Kövess minket facebookon

Iratkozz fel hírlevelünkre